Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op onze school kent verschillende vormen. Via diverse kanalen informeren wij u over schoolaangelegenheden. Zo wordt u via Social Schools van allerlei zaken op school en in deklas op de hoogte gehouden. Aan het begin van elk jaar organiseren we een informatieavond per groep, nodigen we u één of twee keer per jaar uit voor een algemene informatieavond over ons onderwijskundige beleid en houden we onze website up-to-date.
 

Meepraten

Ouders kunnen uiteraard ook meepraten over schoolaangelegenheden. Bijvoorbeeld in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad. En waar het specifiek uw kind(eren) betreft, houden we de lijntjes liefst zo kort mogelijk. Ook buiten de geplande gespreksmomenten – zoals het afstemmingsgesprek aan het begin van elk schooljaar en de voortgangsgesprekken – bent u altijd welkom om over uw kind(eren) te komen praten.

Kwaliteitsonderzoeken 

Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw mening. Via de jaarlijkse kwaliteitsonderzoeken kunt u die natuurlijk met ons delen, maar ook op andere momenten vernemen wij die graag. Ook als uw mening niet positief is. Voor klachten hebben wij een speciale klachtenregeling 

Hulpouders

Soms doen wij een beroep op uw hulp. Bij kiesmiddagen, als klassenouder of voor assistentie bij excursies of schoolreisjes bijvoorbeeld. Elke klas heeft een klassenouder, die de ouderhulp coördineert.

Kleuterinloop

De groepen 1 en 2 hebben een aantal keer per jaar een spelkwartier. Deze is op locatie Waalstraat van 08.15-08.30 uur en op de locatie Amaliadwarsstraat van 08.30-08.45 uur. 

Vieringen

Ten slotte organiseren we ook met regelmaat – vaak feestelijke – activiteiten. Presentaties en tentoonstellingen bij de afsluiting van projecten, de musical van groep 8, feesten en vieringen, de ouderborrel aan het eind van het schooljaar: allemaal gelegenheden waarbij u van harte welkom bent.