Aanmelden

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier via de gemeente Utrecht. Meer informatie hierover is te vinden op de website: naardebasisschool.utrecht.nl. Op deze website moet u uw kind aanmelden voor een basisschool in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt.

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen en de beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op een school, dan worden eerst de kinderen die voorrang hebben geplaatst. De regels voor voorrang zijn te vinden op de website naardebasisschool.utrecht.nl

Belangrijke punten voor de aanmelding:

  • U kunt uw kind aanmelden op elke basisschool in Utrecht.
  • De broertjes en/of zusjes van schoolgaande kinderen moeten ook worden aangemeld via de website. 
  • De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1. De school die u daarna kiest op nummer 2 en zo verder. 
  • Aanmelden kan in het hele kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Het maakt niet uit of u vroeger of later in het kwartaal uw kind aanmeldt.
  • Is het aanmeldformulier ingevuld? U krijgt dan een e-mail van de gemeente Utrecht. Hierin staat dat de aanmelding ontvangen is. Controleer de gegevens goed. Wilt u nog iets aanpassen? Tot de laatste dag van het kwartaal kunt u dit zelf online aanpassen.
  • Kinderen van buiten Utrecht kunnen zich hier ook aanmelden voor een school in Utrecht. 

Plaatsing 

Als de sluitingsdatum van het kwartaal voorbij is, krijgt u als ouder(s) een e-mail van de gemeente Utrecht. Hierin staat welke school van uw voorkeur plaats heeft voor uw kind. Wij als Gertrudisschool nemen contact met u op en sturen via e-mail het aanmeldingsformulier met daarbij een intakeformulier. Wij vragen ouders deze formulieren binnen twee weken terug te sturen. Mochten er vragen zijn n.a.v. het aanmeldings- of intakeformulier dan neemt de intern begeleider contact op met u op. De definitieve plaatsing volgt zo spoedig mogelijk. 

Informatie rondom starten op school 

Er wordt 6 weken voor de 4e verjaardag van het kind, door de toekomstige leerkracht(en), schriftelijk bekend gemaakt in welke groep en op welke locatie het kind geplaatst is. U krijgt bij deze informatie ook de wenbrief toegestuurd. Voorkeuren voor plaatsing op één van de locaties of bij bepaalde leerkrachten of bij vriendjes/vriendinnetjes kunnen helaas niet worden gehonoreerd. De school bepaalt op grond van eigen criteria in welke klas een leerling geplaatst wordt. 

Ieder kind went vijf dagdelen: voordat het kind 4 jaar wordt. Voor de start van de wenperiode, is er een kennismakingsgesprek op school met de nieuwe leerkracht(en). Dit kennismakingsgesprek zal 2 tot 3 weken voordat uw kind op school komt wennen plaatsvinden. Na 6 weken op school, zal er met de groepsleerkrachten een afstemmingsgesprek plaatsvinden. Wanneer uw kind in een vakantie jarig is, wordt er na de vakantie gestart met wennen.

Plaatsing vanaf vier jaar

Is uw kind ouder dan vier jaar en wilt u overstappen naar onze school dan nemen wij altijd eerst contact op met de vorige school om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen. U geeft hier toestemming voor. De bouwleider/ intern begeleider bezoekt zo nodig de vorige school en heeft met betrokkenen een gesprek. In beginsel neemt de schooldirecteur het besluit over wel of niet toelaten. In overleg maken wij een inschatting of onze school uw kind kan bieden wat het nodig heeft. Vervolgens worden ouders op de hoogte gebracht van het besluit en worden eventuele afspraken schriftelijk vastgelegd. Deze procedure geldt ook voor kleuters die van het MKD (medisch kinderdagverblijf) komen. Na toelating stuurt de bouwleider een aanmeldformulier naar de betreffende ouder(s). Indien wij als school niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met ouder(s) naar ander passend onderwijs.