Partners

Als school werken we met verschillende (kern)partners samen om het onderwijsaanbod voor de leerlingen zo goed mogelijk te organiseren. 

Binnen de gemeente Utrecht werken we samen met 4 kernpartners:
-       Samenwerkingsverband Utrecht
-       Leerplicht
-       Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
-       Buurtteam

De Gertrudis werkt ook samen met:
-       Logopedie GGD
-       Logopedie in de buurt
-       Kinderergotherapie
-       Koos / Spoor 030

Samenwerkingsverband Utrecht (SWV Utrecht)

De Gertrudisschool maakt deel uit van het SWV Utrecht. Het samenwerkingsverband is er voor de ondersteuning van de school in het mogelijk maken van passend onderwijs aan alle leerlingen. Hiertoe kan zij adviseren, observaties faciliteren, consulenten passend onderwijs beschikbaar stellen, collegiale consultaties faciliteren of het proces begeleiden waarin een plaats op een school voor speciaal basisonderwijs wordt gezocht. In het jaarlijkse zorgplan van het samenwerkingsverband worden procedures, budgetten en doelstellingen beschreven. Als leerkracht en/of IB ondersteuning nodig hebben, kan samen met ouders een hulpvraag worden ingediend bij het SWV. Binnen het Loket Passend Onderwijs werken verschillende deskundigen samen om passend onderwijs mogelijk te maken voor de leerlingen die hulp nodig hebben. Vanaf augustus 2016 wordt er gewerkt in wijkteams, zogeheten TPO’s; Team Passend Onderwijs.

De intern begeleider kan een startgesprek aanvragen. Bij dit gesprek worden de hulpvragen besproken en de specifieke onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Ouders worden bij dit gesprek betrokken. Samen wordt er een plan gemaakt met daarin de vervolgstappen. De vervolgstappen kunnen bestaat uit: analyse en ondersteuning, aanvragen van een arrangement, verwijzing naar het S(B)O.

Indien een analyse en ondersteuningstraject wordt toegekend, wordt er een begeleider van het samenwerkingsverband aan de school toegewezen. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag komt deze voor een periode van 3 tot 6 maanden langs (circa 6 contactmomenten) en verstrekt IB, leerkrachten en ouders handelingsgerichte adviezen. Na een evaluatie kan besloten worden de begeleiding stop te zetten, te verlengen of om bijvoorbeeld andere stappen te zetten zoals een arrangementsaanvraag of een verwijzing naar het speciaal onderwijs aanvragen.

Website samenwerkingsverband Utrecht

Leerplicht

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. De school heeft de plicht om alle verzuim van leerlingen te noteren. De Gertrudisschool houdt dagelijks alle verzuim bij in Parnassys. Indien blijkt dat een leerling, om welke reden dan ook, te vaak ongeoorloofd afwezig is, kan de school Leerplicht inschakelen. De leerplichtambtenaar zal dan in samenwerking met de ouders een passende oplossing zoeken. De leerplichtambtenaar van de Gertrudis is Menno Schippers. De Gertrudis heeft een verzuimbeleid. Deze is te vinden bij de downloads op onze website.

Website leerplicht Utrecht

Jeugdarts / jeugdverpleegkundige (JGZ)

De jeugdarts screent alle leerlingen tenminste twee maal in de basisschoolleeftijd: in groep 2 en groep 7/8. De jeugdarts rapporteert na afloop aan school (IB) over voor school relevante zaken, binnen de geldende privacy-afspraken. Indien er tussentijds vragen ontstaan kan een extra consult worden aangevraagd door de intern begeleider en ouders. De jeugdarts kan, evenals de huisarts, ouders doorverwijzen naar specialistische organisaties voor verder onderzoek.

Jeugdarts: Pomme de Vogel
Jeugdverpleegkundige: Irene de Vos

Website JGZ

Buurtteam

Bij het buurtteam kunt u terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met veel ervaring. Zij werken nauw samen met scholen, consultatiebureaus, huisartsen en wijkverpleging. Als school kunnen wij de ouders adviseren contact op te nemen met de buurtteammedewerker, om eventuele zorgen te bespreken. Het Buurtteam kan ook worden uitgenodigd tijdens een oriënterend oudergesprek. Ouders kunnen telefonisch of persoonlijk zich aanmelden bij het Strandpaviljoen tussen 8.30-13.00 uur.

Het buurtteam heeft één keer per maand een inloopspreekuur bij ons op school.

Website buurtteam Rivierenwijk

Koos / Spoor030

Vanaf 1 januari 2020 zorgen aanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 dat er in Utrecht teams in de buurt zijn die de specialistische jeugdhulp kunnen bieden. Utrecht organiseert op deze manier de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in Utrecht nog meer op maat en dichtbij, ook de specialistische jeugdhulp. Het hangt van het huisadres af bij welke organisatie een gezin of kind terecht kan. Aanmelding gaat via het buurtteam. Koos/spoor030 trekken samen op om de benodigde hulp voor het kind te organiseren.

Website Koos

Website Spoor030

 

Logopedie GGD

De spraak/taalontwikkeling is een belangrijk facet van de ontwikkeling van het kind. Problemen op dit vlak moeten tijdig opgespoord worden en behandeld. Alle leerlingen uit groep 2 worden door de logopediste van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) onderzocht middels een screening. De ouders worden van te voren hierover schriftelijk geïnformeerd. De bevindingen worden met de groepsleerkracht besproken.

Indien nodig worden er adviezen gegeven of er volgt een controle of uitgebreider onderzoek. In sommige gevallen is een verwijzing naar een particuliere logopedist noodzakelijk.

Logopedie particulier

Leerlingen kunnen door verschillende instanties worden doorverwezen naar logopedie. Denk hierbij aan consultatiebureau, voorschool, kinderdagverblijf, basisschool, huisarts, jeugdarts. In sommige gevallen is een verwijzing van een huisarts nodig. In de omgeving van de school zitten meerdere logopedisten. Ouders maken hierin zelf een keuze. Soms wordt een logopedist(e) met een specialisme aangeraden. Een logopedist(e) start altijd met een intakegesprek voor onderzoek. Daarna wordt er gewerkt aan concrete doelen. Wij stellen contact tussen school en de logopedist(e) sterk op prijs.

Kinderergotherapie

De school werkt samen met kinderergotherapie Utrecht. Kinderen kunnen hierbij terecht wanneer er hulpvragen zijn op het gebied van: prikkelverwerking, concentratie, taakaanpak en fijne motoriek. Behandeling kan op school of op de praktijk worden geboden. De vergoeding loopt via de zorgverzekering.

Website Kinderergotherapier Utrecht

Aanmelden voor ergo op school of de praktijk