Missie en visie

Het is ons doel dat kinderen zich ontwikkelen tot ‘fearless human beings’. Hiermee sluiten we aan bij Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs: “Wat wij nodig hebben, zijn mensen zonder vrees. Kinderen die initiatief durven nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, de medemens en hun omgeving.” Daltononderwijs zorgt voor de vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ook in de toekomst.
 

Daltononderwijs

Wij zijn een erkende daltonschool sinds juni 2012 en werken vanuit de daltonvisie. Wij willen de kinderen hoogwaardig onderwijs bieden in een veilige en vertrouwde omgeving, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. Vertrouwen en veiligheid zijn voorwaarden om open te staan voor cognitieve ontwikkeling. Pas als kinderen zich prettig voelen, kunnen ze optimaal leren. Als ze op de juiste wijze begeleid worden, zijn kinderen tot veel in staat.

Bij het vormgeven van ons onderwijs staan de vijf kernwaarden van dalton centraal:

Samenwerking

Onze school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken.

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid:

Door leerlingen vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.

Effectiviteit: 

Als leerlingen een taak krijgen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, komt dat de effectiviteit van het onderwijs ten goede. Kinderen als kleine ondernemers dus.

Zelfstandigheid:

De keuzevrijheid die leerlingen op onze school hebben, dwingt hen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hen effectief en verantwoord zijn.

Reflectie:

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze daltonschool belangrijk. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar net zo goed voor leraren en op het niveau van de school.