Medezeggenschapsraad

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden.De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over schoolspecifiek beleid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de directie van de school of om in te stemmen met beslissingen van de directie. De leden van de MR worden gekozen. De taken binnen de MR zijn als volgt onder verdeeld:

Voorzittters: Elly Miltenburg (OG) en Laura van Trigt (PG) 
Secretaris: Carolijn Heijnen (OG) 
Notulen: Mariëtte van Beusekom en Suzanne van Miltenburg (beiden PG) 
Communicatie: Jorg Nijenhuis (PG) 
Verkiezingen en overige procedures: Fedde Kloppenburg en Marjolijn Bramer (beiden OG) 

Voor schooloverstijgende activiteiten kent onze stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In bijlage 6 ‘Medezeggenschapsraad’ kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen.

mr.gertrudis@ksu.nl