Ons onderwijs

Daltononderwijs 

De Gertrudisschool is een basisschool waar daltononderwijs wordt gegeven. De lesstof is gelijk aan die van andere basisscholen, echter verschilt de manier waarop ons onderwijs is vormgegeven. Onze leerlingen leren meer dan alleen de lesstof. Naast vakken als o.a. rekenen, taal, lezen, spelling, wereldoriëntatie, schrijven en Engels, besteden wij veel aandacht aan de wijze waarop onze leerlingen leren. De vijf kernwaardes, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit, van ons daltononderwijs spelen hierin een centrale rol.

De Gertrudis heeft als schoolprofiel 'Dalton met een Plus' gekozen. Onze school staat voor goed daltononderwijs. Dit betekent dat we kinderen laten groeien tot zelfstandige jonge mensen, die verantwoordelijkheid durven te nemen voor zichzelf en de ander. We werken vanuit een basis van het geven van vertrouwen aan kinderen en stimuleren hen om initiatief te nemen. 'Wat een kind kan, doet de leerkracht niet' is een mooie spreuk die bij onze aanpak past!

Onze plus

Naast dalton biedt de school een hoogwaardig aanbod van kunst- en cultuur. Er is een vakdocent handvaardigheid en muziek op school en het niveau van het kunst- en cultuuraanbod is hoog. Dit geeft kinderen de kans om allerlei talenten te ontdekken en te ontwikkelen, naast de reguliere schoolvakken.

De school heeft een beleid opgesteld om de hoog of meer begaafde kinderen onderwijs op maat te bieden. Dit doen wij door te differentiëren in de groep en buiten de groep in de X-klas. De X staat voor experimenteren. Hiervoor is een aparte leerkracht op school met veel kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

We werken vanuit een thematisch aanbod. We vinden het belangrijk dat kinderen vanuit een context ontdekken en ervaren. Door thematisch te werken ontwikkelen kinderen taal en ontwikkelen ze vaardigheden om de wereld om hen heen te leren kennen. Digitale vaardigheden, eigenaarschap van leerlingen en burgerschap staan de komende jaren centraal. 

Binnen de school is het sociaalpedagogische klimaat erg belangrijk. Om dat te versterken werken we met de Kanjertraining. Dat is meer dan een lesmethode. Door de kanjertraining krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. Wanneer kinderen een extra steuntje in de rug nodig hebben, bieden we een aanvullend aanbod. 

Elke groep heeft zijn eigen kanjerposter