De KSU- klachtenregeling

In het kader van de uitvoering van de kwaliteitswet hanteert de KSU een algemene klachtenregeling. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel.

Gedragslijn

De gedragslijn bij een klacht is als volgt:
Indien de klacht direct met uw kind te maken heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u ook terecht bij de schoolleider of een van onze interne contactpersonen. Deze zijn aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt.

Interne contactpersoon

Elke ouder of kind kan een beroep op de interne contactpersoon doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy, maar ook met de didactische, pedagogische en/ of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.

Het gesprek met de interne contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. In het overleg met de interne contactpersoon wordt gekeken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, is de volgorde van doorverwijzing (met uitzondering van klachten met betrekking tot seksuele
intimidatie) als volgt: de clusterdirecteur, eventueel het bevoegd gezag, een van de externe vertrouwenspersonen en tot slot de Onafhankelijke Klachtencommissie van de Vereniging Besturenorganisatie Katholiek Onderwijs (VBKO), waarbij de KSU is aangesloten.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn:

Babette Tammer  030-2885371 babette.tammer@ksu-utrecht.nl (werkdagen ma-vr)
Liesbeth Rademaker 030-2885371 liesbeth.rademaker@ksu-utrecht.nl (werkdagen ma/di/do/vr)
Freya van Deventer 030-2871925 freya.van.deventer@ksu-utrecht.nl (werkdagen ma/do/vr)

Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich direct wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen.

Voor de KSU werken de volgende externe contactpersonen: 
Sonja Deutz s.deutz@cedgroep.nl
Angela Groen-Vendrig a.groen@cedgroep.nl

CED-Groep, locatie Rotterdam

Bezoekadres:Dwerggras 30
Postcode en plaats:3068 PC Rotterdam
Postadres:-Postbus 8639
Postcode en plaats:3009 AP Rotterdam
Telefoon:010-4071599
Email:evp@cedgroep.nl

Klachtencommissie

Tevens is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de Onafhankelijke Klachtencommissie. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De interne contactpersoon kan u of uw kind hierbij behulpzaam zijn.

Klachtencommissie

Bureau Klachtencommissie

Adres:Postbus 82324
Postcode en plaats:2508 EH Den Haag
Telefoon:070 3925508 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
Email:info@geschillencies-klachtencies.nl
Website:www.geschillencies-klachtencies.nl

De volledige klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl

Er is ook een landelijke vertrouwensinspecteur die ouders kunnen benaderen bij ernstige klachten omtrent seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering of ernstig fysiek (dan wel geestelijk) geweld op school. Deze speciale inspecteur is te bereiken op tel: 0900-1113111.

Meer informatie omtrent klachten kunnen ouders vinden opwww.gcbo.nlof  wij verwijzen u naar deklachtenregeling en/of hetklachtenschema van de KSU.