Ouderportaal Parnassys

Ouderportaal

Op de Gertrudisschool hebben vanaf 26 februari het  ouderportaal van ons administratiesysteem ParnasSys open staan. Het Ouderportaal bestaat uit diverse functionaliteiten. Wij hebben samen met de Medezeggenschapsraad afgesproken dat we de algemene gegevens over het kind en de resultaten van de methoden gebonden toetsen en de CITO toetsen open gaan zetten voor de ouders/verzorgers.

Wat willen we bereiken?

1. Het belangrijkste doel is het vergroten van de ouderparticipatie. Uit onderzoek blijkt dat de ouders tijdens de basisschoolperiode een hele grote invloed hebben op het welzijn en de leerprestaties van de kinderen. Het pedagogisch en didactisch partnerschap tussen de school en de ouders is hierbij van cruciaal belang en impliceert direct de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

2. Transparantie: Wanneer ouders inzage hebben in de behaalde cijfers, hebben we een aantal moeilijkheden in de communicatie opgelost. Met het openzetten zijn ouders sneller op de hoogte en zullen ze minder snel verrast worden.

3. Meer afstemming in de gesprekken: Wanneer ouders en kinderen inzicht hebben in de resultaten van de gemaakt toetsen, wordt de rol van de leerkracht ook anders in de gesprekken. De leerkracht hoeft niet meer de boodschapper te zijn. Het gesprek zal veel meer gaan over het verhaal achter de cijfers (begrijpen) en de consequenties die het heeft voor in de les. Een mooie manier om het onderdeel ´betekenisvol´ uit onze visie vorm te geven.

4. Administratieve gegevens up-to-date houden: Wanneer je de leerling gegevens zelf kunt inzien, valt het ook veel meer op wanneer iets niet meer klopt. We hopen dat op deze manier ons administratiesysteem vollediger en correcter wordt. Tevens zal het de administratieve last verlichten, omdat de wijzigingen nu digitaal binnen komen.

5. Informatie voorziening aan gescheiden ouders: In de praktijk zien we dat de informatievoorziening aan gescheiden ouders soms moeilijk te managen is. De hoeveelheid informatie en het tijdstip van informeren loopt vaak niet helemaal synchroon. Het ouderportaal geeft de mogelijkheid om twee email adressen te koppelen aan een leerling, mits ze beiden de ouderlijke macht hebben. 

 

Hoe werkt het?

U kunt inloggen op de ouderportaal van Parnassys via de link: https://ouders.parnassys.net. U ontvangt daarvoor een inlogcode en gebruikersnaam via de mail, als uw kind bij ons op school zit.