De medezeggenschapsraad (MR)

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over schoolspecifiek beleid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de directie van de school of om in te stemmen met beslissingen van de directie. De leden van de MR worden gekozen. Voor schooloverstijgende activiteiten kent onze stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In bijlage 6 ‘Medezeggenschapsraad’ kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen.

De MR leden zijn:

Oudergeleding:

Wouter de lange - voorzitter

Hans Boerkamp

Marlies Tal - van der Werf

Personeelsgeleding:

Myrthe Schipper

Marie Saenen

Monique Besseling

U kunt de MR-leden bereiken via het volgende e-mailadres:

mr.gertrudis@ksu-utrecht.nl