Van inschrijving tot plaatsing 

Aanmelden

Kinderen geboren na 1 oktober 2018

Het beleid voor het aanmelden van kinderen geboren tot en met 30 september 2018 is te vinden lager op deze pagina.

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover is te vinden op de website: naardebasisschool.utrecht.nl. Op deze website moet u uw kind aanmelden voor een basisschool als uw kind 3 jaar is. Dit verloopt dus niet meer via de school. Is uw kind geboren na 1 oktober 2018, dan is het belangrijk om uw kind dan altijd aan te melden via het aanmeldformulier te vinden op bovenstaande website. Oók als u uw kind al eerder heeft aangemeld bij een basisschool, moet u uw kind nogmaals via de website naardebasisschool.utrecht.nl aanmelden. 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang zijn ook te vinden op de website naardebasisschool.utrecht.nl

Belangrijke punten voor de nieuwe aanmelding:

  • U kunt uw kind aanmelden op elke basisschool in Utrecht.
  • De broertjes en/of zusjes van schoolgaande kinderen moeten ook worden aangemeld via de website. 
  • De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1. De school die u daarna kiest op nummer 2 en zo verder. 
  • Aanmelden kan in het hele kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Het maakt niet uit of u vroeger of later in het kwartaal uw kind aanmeldt. Zie hieronder de tabel wanneer u uw kind kunt aanmelden via de website naardebasisschool.utrecht.nl 
  • Is het aanmeldformulier ingevuld? U krijgt dan een e-mail van de gemeente Utrecht. Hierin staat dat de aanmelding ontvangen is. Controleer de gegevens goed. Wilt u nog iets aanpassen? Tot de laatste dag van het kwartaal kunt u dit zelf online aanpassen.
  • Kinderen van buiten Utrecht kunnen zich hier ook aanmelden voor een school in Utrecht. 

Wanneer uw kind aanmelden

Periode waarin uw kind is geboren

Aanmeldperiode

1 oktober 2018 t/m 31 december 2018

1 oktober t/m 31 december 2021 (Q4 2021)

1 januari 2019 t/m 31 maart 2019

1 januari t/m 31 maart 2022 (Q1 2022)

1 april 2019 t/m 30 juni 2019

1 april t/m 30 juni 2022 (Q2 2022)

1 juli 2019 t/m 30 sept 2019

1 juli t/m 30 september 2022 (Q3 2022)

Een voorbeeld: uw kind wordt op 2 februari 3 jaar oud. U kunt uw kind dan het hele kwartaal aanmelden. Het kwartaal loopt van 1 januari t/m 31 maart. Het is belangrijk om in dit kwartaal aan de melden. 

Wilt u kennismaken met de Gertrudisschool? Kijk dan op de website bij het kopje 'kennismaken'. Hier vindt u alle informatie over verschillende informatiemomenten.

Plaatsing 


Als de plaatsen zijn,verdeeld en het desbetreffende kwartaal is afgelopen, krijgt u een e-mail van de gemeente Utrecht. Hierin staat welke school er plaats heeft voor uw kind. Dan kunt u uw kind inschrijven bij de school. Het enige wat u nu nog moet doen, is uw kind inschrijven op deze school. 

Wij als Gertrudisschool nemen contact met u op en wij sturen via de e-mail het aanmeldingsformulier met daarbij een intakeformulier. Wij vragen ouders deze formulieren binnen een week terug te sturen. Hieronder de benodigde formulieren. 

Zijn er nog vragen over de nieuwe manier van aanmelden? Stuur dan gerust een mail naar info.gertrudis@ksu-utrecht.nl

Informatie rondom starten op school

Er wordt ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag van het kind, door de toekomstige leerkracht(en), schriftelijk met behulp van een wenbrief bekend gemaakt in welke groep het kind geplaatst is. Voor die tijd is daar nog geen zekerheid over. Ieder kind went 5 dagdelen (WS: 08.15-11.20 en ADS: 08.30-11.20 uur) voordat het kind 4 jaar wordt op school. Voordat uw kind komt wennen, is er een kennismakingsgesprek op school met de nieuwe leerkracht(en). Dit kennismakingsgesprek zal ongeveer 2 tot 3 weken voordat uw kind op school komt wennen plaatsvinden. Na ongeveer 6 weken op school, zal er met de groepsleerkrachten een afstemmingsgesprek plaatsvinden. Wanneer uw zoon/dochter in een vakantie jarig is, wordt er na de vakantie gestart met wennen.

Kinderen geboren tot en met 30 september 2018

Ons huidige aannamebeleid is gebaseerd op het gemeentelijke beleid zoals dit nú nog geldt tot 1 oktober 2021. 

Belangstelling
U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie jaar is. Voor de leeftijd van drie jaar, kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via het belangstellingsformulier op onze website. U kunt het formulier digitaal inleveren bij bernadette.vd.woude@ksu-utrecht.nl. Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

Aanmelding
Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school.  Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Download hieronder het aanmeldingsformulier om uw kind bij de Gertrudisschool aan te melden. U kunt het formulier digitaal inleveren bij bernadette.vd.woude@ksu-utrecht.nl

De uiteindelijke toelating is een feit geworden wanneer u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de plaatsing van uw kind. 

Toelating: Je kind is toegelaten op KBS Gertrudisschool wanneer je de plaats voor je kind hebt geaccepteerd.

Ouders ontvangen een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt. Nadat we uw aanmeldformulier hebben ontvangen, laten we u zo snel mogelijk weten of we voor uw kind een plekje hebben. De uiteindelijke toelating is een feit geworden wanneer u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de plaatsing van uw kind. 

Voorkeur ouders

Voorkeuren voor plaatsing op een van de locaties of bij bepaalde leerkrachten of bij vriendjes/vriendinnetjes kunnen niet worden gehonoreerd. De school bepaalt op grond van eigen criteria in welke klas een leerling geplaatst wordt.

Naast de wettelijke kaders zijn we bij de aanname van leerlingen gebonden aan de eisen van ons bestuur. De procedure rondom aanmelden en toelaten is te lezen in het Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU.

Tussentijdse plaatsing

Bij tussentijdse plaatsing van een kind wordt er altijd eerst contact opgenomen wordt met de vorige school. Daarover worden ouders eerst geïnformeerd. Daarna pas besluit de school of een kind toelaatbaar wordt geacht of niet. Als school stellen hebben wij het standpunt, dat wij kinderen toelaten die wij verder kunnen helpen. De interne begeleider bezoekt zo nodig de andere school en heeft met betrokkenen een adviserend gesprek. In beginsel neemt de schoolleider het besluit over wel of niet toelaten. Zij maakt een inschatting of de school uw kind kan bieden wat het nodig heeft. Vervolgens worden ouders op de hoogte gebracht van het besluit en worden eventuele afspraken schriftelijk vastgelegd. Deze procedure geldt ook voor kleuters die van het MKD komen. 

Passend onderwijs 

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang om te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden. Er kan nader onderzoek nodig zijn en er worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de schoolleider over de toelating. De uiteindelijke toelating is een feit geworden wanneer u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de plaatsing van uw kind. De schooldirecteur zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. De schooldirecteur neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.