Van inschrijving tot plaatsing 

Belangstelling

U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie jaar is. Voor de leeftijd van drie jaar, kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via het belangstellingsformulier op onze website. U kunt het formulier digitaal inleveren bij bernadette.vd.woude@ksu-utrecht.nl. Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

Aanmelding

Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school.  Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Download hieronder het aanmeldingsformulier om uw kind bij de Gertrudisschool aan te melden. U kunt het formulier digitaal inleveren bij bernadette.vd.woude@ksu-utrecht.nlZonder handtekening van beide ouders kunnen we uw kind niet inschrijven! Op het formulier geeft u aan dat de Gertrudisschool de eerste school van aanmelding is.

Ouders ontvangen een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt. Nadat we uw aanmeldformulier hebben ontvangen, laten we u zo snel mogelijk weten of we voor uw kind een plekje hebben. De uiteindelijke toelating is een feit geworden wanneer u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de plaatsing van uw kind. 

Daarnaast hanteren we bij de aanname van nieuwe leerlingen de volgende uitgangspunten:

  1. Broertjes en zusjes worden niet bij elkaar in de klas geplaatst. In het geval van tweelingen kan er in overleg met ouders een uitzondering worden gemaakt.
  2. Broertjes en zusjes van leerlingen hebben voorrang bij toelating. Broertjes/zusjes hoeven geen belangstellingsformulier in te vullen, zij kunnen direct een aanmeldingsformulier invullen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een stedelijk aanmeldbeleid om de kansen voor alle ouders en kinderen gelijk te maken en om meer helderheid in procedures te scheppen. Het stedelijk aanmeldbeleid is tot op heden nog niet klaar, maar de grote lijnen zijn wel al bekend. Er wordt naar gestreefd om vanaf september 2021 een stedelijk centraal aanmeldpunt te hebben. Tot die tijd regelen de scholen de aanmeldingen zelf. 

Informatie momenten

In de tussentijd bent u ook welkom op één van onze rondleidingen om kennis te maken met onze school.

Door de coronamaatregelen mogen er momenteel helaas geen ouders in de school komen. Wel zijn er individuele informatie momenten mogelijk via Teams of buiten op het schoolplein. Voor een individueel informatie moment kunt u contact opnemen met onze directeur door een mail te sturen naar sharon.cornet@ksu-utrecht.nl

Voorkeur ouders

Voorkeuren voor plaatsing op een van de locaties of bij bepaalde leerkrachten of bij vriendjes/vriendinnetjes kunnen niet worden gehonoreerd. De school bepaalt op grond van eigen criteria in welke klas een leerling geplaatst wordt.

Aanname van kinderen

Naast de wettelijke kaders zijn we bij de aanname van leerlingen gebonden aan de eisen van ons bestuur. De procedure rondom aanmelden en toelaten is te lezen in het Aanmeldings- Toelatings- en Plaatsingsbeleid basisscholen KSU.

Tussentijdse plaatsing

Bij tussentijdse plaatsing van een kind wordt er altijd eerst contact opgenomen wordt met de vorige school. Daarover worden ouders eerst geïnformeerd. Daarna pas besluit de school of een kind toelaatbaar wordt geacht of niet. Als school stellen hebben wij het standpunt, dat wij kinderen toelaten die wij verder kunnen helpen. De interne begeleider bezoekt zo nodig de andere school en heeft met betrokkenen een adviserend gesprek. In beginsel neemt de schoolleider het besluit over wel of niet toelaten. Zij maakt een inschatting of de school uw kind kan bieden wat het nodig heeft. Vervolgens worden ouders op de hoogte gebracht van het besluit en worden eventuele afspraken schriftelijk vastgelegd. Deze procedure geldt ook voor kleuters die van het MKD komen. 

Passend onderwijs 

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang om te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden. Er kan nader onderzoek nodig zijn, en er worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de schoolleider over de toelating.  Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen zoeken wij, als wij de eerste school van aanmelding zijn, samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

    De uiteindelijke toelating is een feit geworden wanneer u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de plaatsing van uw kind.

    Informatie rondom starten op school

    Er wordt 6 weken voor de 4e verjaardag van het kind, door de toekomstige leerkracht(en), schriftelijk met behulp van een wenbrief bekend gemaakt in welke groep het kind geplaatst is. Voor die tijd is daar nog geen zekerheid over. Ieder kind went 5 dagdelen voordat het kind 4 jaar wordt op school. Voordat uw kind komt wennen, is er een kennismakingsgesprek op school met de nieuwe leerkracht(en). Dit kennismakingsgesprek zal ongeveer 2 tot 3 weken voordat uw kind op school komt wennen plaatsvinden. Na ongeveer 6 weken op school, zal er met de groepsleerkrachten een afstemmingsgesprek plaatsvinden. Wanneer uw zoon/dochter in een vakantie jarig is, wordt er na de vakantie gestart met wennen.